For April 26, 2019

Jaga meṅ bahatī hī rahe,
Dharama Gaṅga kī dhāra.
Jana jana kā hove bhalā,
jana jana kā upakāra.

Dharati par bahatī rahe,
Shudha dharama kī dhāra.
Jana jana kā mangala sadhe,
Ho jana jana upakāra.
Listen

May the Ganges of the Dhamma
keep flowing in the world,
for the happiness of everyone,
for the benefit of all.

May the pure Dhamma
keep flowing on the earth,
for the happiness of everyone,
for the benefit of all.

–S.N. Goenka